Terug

© 2022 SwiRo

Laatste wijzigingen: 30 september 2022

e-mail: anet.roes@swiro.nl


Disclaimer

A. Werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten door SwiRo aangegaan.


B. Offertes


Een offerte van SwiRo heeft een geldigheidsduur van maximaal dertig dagen, gerekend vanaf twee dagen na datering. Herziening van de offerte kan alleen schriftelijk plaatsvinden.


C. Opdrachten en overeenkomsten


1. Tot stand komen van een opdracht of overeenkomst
De opdracht c.q. overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen als de opdrachtgever zich akkoord verklaart door middel van ondertekening van de offerte.


2. Deelopdracht en
Indien de opdrachtgever een deel van de offerte wenst te aanvaarden, is SwiRo gerechtigd de deelopdracht niet te aanvaarden. Een deelopdracht dient altijd schriftelijk te worden overeengekomen, bij voorkeur met verwijzing naar het deel van de offerte, dat van toepassing is.


3. Tussentijdse wijziging van opdrachten
Als bij de uitvoering van een opdracht blijkt dat zich omstandigheden voordoen die een gewijzigde aanpak vergen, dan kan wijziging van de oorspronkelijke opdracht worden overeengekomen. Zowel opdrachtgever als SwiRo hebben de plicht deze omstandigheden tijdig te signaleren en de consequenties voor de opdracht en eventuele (meer of minder) kosten te bespreken.


4. Uitvoering van de opdracht
Na overleg met de opdrachtgever wordt door SwiRo vastgesteld welke medewerker(s) van (voor) SwiRo de opdracht zal (zullen uitvoeren). Een tussentijdse wijziging van inzet van medewerker(s) zal in uitzonderingssituaties kunnen plaatsvinden, eveneens na overleg met de opdrachtgever en onder voorwaarden dat noch de continuÔteit, noch de deskundigheid hierdoor negatief wordt beÔnvloed.


5. Medewerking opdrachtgever bij onderzoeksopdrachten
Bij onderzoeksopdrachten is voor een juiste beeldvorming een zo groot mogelijke openheid in informatie noodzakelijk. Opdrachtgever verplicht zich tot het verschaffen van alle informatie, die naar de mening van SwiRo in alle redelijkheid gewenst is om tot een juist oordeel te komen over de te onderzoeken situatie. Voorts zal de opdrachtgever de bij het onderzoek betrokken functionarissen op de hoogte stellen van het onderzoek en hen medewerking opdragen.


6. Vertrouwelijkheid
SwiRo verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie met betrekking tot de opdrachtgever. Vertrouwelijke informatie is die informatie, die als zodanig wordt verstrekt aan SwiRo en alle andere informatie die redelijkerwijs als vertrouwelijk mag worden beschouwd. Daarnaast zal SwiRo eventuele rapporten en verslagen (inclusief die door SwiRo zelf zijn geschreven) betreffende de (organisatie van de) opdrachtgever niet ter inzage geven aan derden, tenzij daar nadrukkelijk toestemming voor is gegeven. Op de rapporten, verslagen en het trainingsmateriaal, die door SwiRo zijn vervaardigd of gebruikt, is het auteursrecht van toepassing.


7. Tussentijdse ontbinding/opzegging
Partijen hebben na aanvang van de werkzaamheden het recht de overeenkomst eenzijdig te beŽindigen. Deze opzegging dient schriftelijk te geschieden. Voor tussentijdse beŽindiging is een opzegtermijn van ťťn maand vereist. Partijen zullen slechts dan van deze bevoegdheid gebruik maken, indien zich feiten of omstandigheden voordoen, waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet voortgezet kan worden.
Indien opzegging geschiedt door de opdrachtgever, heeft SwiRo recht op doorbetaling van het honorarium over de opzegtermijn. De vaststelling van dit bedrag vindt plaats op basis van wat redelijkerwijs aan honorarium gedeclareerd zou kunnen zijn, indien opzegging niet had plaatsgevonden.


D. Aansprakelijkheid


SwiRo staat in voor een goede kwaliteit van haar werkzaamheden. Aansprakelijkheid voor schade is slechts dan aanwezig, als er sprake is van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, die vermijdbaar zouden zijn geweest indien de zorgvuldigheid, deskundigheid en vakmanschap, waarop in de gegeven situatie gerekend mocht worden, in acht zouden zijn genomen. Voor alle andere schade is SwiRo niet aansprakelijk, met uitzondering van het gestelde, onder artikel C punt 7.
De aansprakelijkheid van SwiRo zal nooit het bedrag van het honorarium, verschuldigd voor betreffende werkzaamheden, te boven kunnen gaan.
Bij opdrachten met een langere looptijd wordt de aansprakelijkheid voorts beperkt tot 10% van het totale offertebedrag.


E. Honorarium en facturering


De hoogte van het honorarium wordt in de overeenkomst tussen SwiRo en opdrachtgever vastgesteld.
Facturering geschiedt maandelijks, aan het eind van iedere kalendermaand, tenzij anders is overeengekomen. Betaling zal geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.


F. Geschillen


Geschillen, die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en /of de overeenkomst, worden in eerste instantie langs minnelijke weg tot een oplossing gebracht. SwiRo neemt hiertoe het initiatief.
Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kan het geschil- bij uitsluiting van andere instanties- worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.


Maarssen, 25 oktober 2007


SwiRo is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht, onder nummer 30228596.

ALGEMENE VOORWAARDEN